Spółka SIMPLE podpisała umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych”. Całkowita wartość projektu wyceniana jest na 3,36 mln zł, kwota udzielonego dofinansowania wynosi do 2,23 mln zł.

Nasze centrum badań i rozwoju intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które wzmocnią ofertę SIMPLE i pomogą naszym Klientom zwiększyć ergonomię pracy i usprawnić organizację procesów. Dzięki pozyskanej dotacji będziemy mogli realizować te prace przy użyciu jeszcze większych środków. – podsumował Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A
Umowę zawarto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem Programu jest podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Program głownie skupia się na obszarach: przedsiębiorczości, badań i innowacji, energetyki odnawialnej i środowiska, rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej, transporcie, kulturze oraz ochronie zdrowia.

W ramach przedmiotu umowy, SIMPLE zrealizuje projekt z uwzględnieniem osiągnięcia określonych wskaźników związanych z jego komercjalizacją. Zakończenie realizacji projektu (rzeczowe oraz finansowe) planowane jest w IV kwartale 2019 r. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu obejmuje okres od 19 lutego 2016 r. do końca 2019 r.

W związku z zawarciem Umowy SIMPLE udzieli zabezpieczenia prawidłowej jej realizacji w postaci wekslu własnego in blanco wraz z deklarację wekslową oraz podda się egzekucji do kwoty 130% wartości maksymalnego dofinansowania. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy warunków zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: www.simple.com.pl

itbook.pl to otwarty katalog firm. Polityka prywatnosci | Regulamin